Czarny Anioł 2000

12 tekstów – auto­rem jest Czar­ny Anioł 2000.

Tak daw­no mnie tu nie było, minęła wios­na, la­to, zi­ma i zno­wu się po­jawiłam. Zno­wu będę na ja­wie śniła, a po­tem za­piszę to cze­go nie wymyśliłam. 

myśl • 25 lutego 2015, 20:30

Z każdą mi­nutą, zas­ta­nawiam się cze­mu wyb­rałam ciebie,
Z każdą se­kundą, zas­ta­nawiam się cze­mu mam ta­kich przyjaciół,
Z Każdą godziną, chciała bym żeby wszys­cy by­li blisko,
I za­biega­li o mnie, a tym cza­sem to ja biegam za wami,
Ty tyl­ko kocha­ny jes­teś wyjątkiem jes­teś blis­ko i biegasz koło mnie.
słowa: Czar­ny Anioł 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2013, 00:42

Otaczam się niebieską kulą, od świata od­da­lam się,
Lecz chcę znów spot­kać praw­dziwą miłość, która skruszy ku­li lęk.
I ku­la pęknie w miej­scach dwóch,
Byś, mógł z niej wyjść i do niej wejść. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 marca 2013, 14:25

Szu­kając te­go je­dyne­go,
Wra­cam często myśla­mi do ciebie,
Choć wiem, że mnie zra­niłeś......myślę jeszcze o tobie.
Próbując ułożyć so­bie na no­wo życie,
Po­tykam się o skraw­ki wspom­nień, w których jes­teś.
Cze­kam na nową miłość.
Choć nie wiem, co życie przyniesie.
Wierzę jeszcze trochę, w szczęście.
słowa: Czar­ny Anioł 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 marca 2013, 17:54

***Dziewczyna ze starej bajki***

Chciałam na­pisać, ale już nie potrafię,
Za bar­dzo się sza­nuję, by po raz drugi...
Poz­wo­lić so­bie...na ja­kiekol­wiek uczucie,
Coś się zmieniło? Tak nas już nie ma, czy kiedyś w ogóle coś było,
No przyz­naj, że nie.
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 marca 2013, 16:27

****Nie szukam***

Nie szu­kam, lecz czekam.
Nie myślę, lecz jestem.
Wciąż obok, a ty chcesz czy­tać wiersze,
I śpiewasz z od­da­li. Jak­by za kratkami.
Ta kra­ta nas dzieli, jest wciąż mie­dzy nami.
Miłości już nie będzie, lecz przy­jaźń zachowajmy.
Dziś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 marca 2013, 16:28

Ocze­kując, wie­rzy­my, że gorzej już być nie może,
Tyl­ko le­piej. Ocze­kując, jeżeli oczekujemy.
Wierząc, jeżeli wierzymy.
słowa: Czar­ny Anioł 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2013, 17:55

Gdy chcę Ci się cała od­dać, pog­ry­wasz ze mną.
Nie pocze­kałeś, na moją miłość, ale to nic pomyślałam.
Poz­wo­liłeś i poz­wa­lasz mi wie­rzyć, że jeszcze jes­teśmy w sta­nie być ze sobą.
Cze­kam aż, wrócisz i boję się, że nie docze­kam lata.
Bo choć jes­tem obok, ona jest po dru­giej stronie.
słowa: Czar­ny Anioł 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lutego 2013, 17:21

* * *

Wiara da­je skrzydła,
Miłość da­je dotyk,
Ciem­ność znów odsuwam,
Choć mnie do niej ciągnie.
Cze­kam dziś na ciebie..ale nie przychodzisz..
Zno­wu będę sa­ma. Za­pomnę o niebie,
I ciem­ności znów ot­worzy się brama,
I mnie zawoła,
A ja przyjdę, ciem­nością kuszona.
I padnę ciem­ności, w ramiona.
słowa: Czar­ny Anioł 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 lutego 2013, 15:18

***Wiara, nadzieja, miłość***

I ro­zeszły się chmu­ry i znów świeci słonce,
Bo mnie kocha Bóg zimy.
Przy­nosi kwiaty pachnące,
I nie widzi świata, po­za mną,
I znów wierzę, że miłość to dob­ry krok, do szczęścia,
Bo ja jes­tem tu, a [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 lutego 2013, 16:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 lutego 2015, 20:30Czarny Anioł 2000 do­dał no­wy tek­st Tak daw­no mnie tu [...]